Okulun Ötesinde Projesinin amacı okul dışı öğrenme (ODÖ) ortamlarını doğru ve etkili kullanmak için öğretmenlik meslek profilini güçlendirmek; okul dışındaki mekanlarda eğitim sorumlusu olarak görev alanları, öğretmen ve öğrencilerle aynı amaç doğrultusunda bir araya getirmek; öğrenme süreçlerini bütüncül bir şekilde planlamak; derslerini farklı mekanlarda gerçekleştiren öğrencilerin, öğrenmeyi hayatlarının her alanına taşımalarını sağlamak, yaşadığımız dünyanın kültürel, doğal ve endüstriyel mirasının sosyal ve eğitimsel değerini gelecek kuşaklara aktarmaktır. Proje, ODÖ ortamlarını planlı ve sınıf içi öğretimi destekler nitelikte kullanılması için farklı meslek gruplarında bu amaç için çalışanları bir araya getirerek kullanılabilir somut çıktılar üretmeyi hedeflemektedir. Projemiz önceliğine ve amacına uygun olarak okullar, bölgesel eğitim otoritesi, müze, bilim merkezi ve yerel yönetimin farklı deneyim ve uzmanlıklarından yararlanarak alandaki eğitimciler için yenilikçi yöntemler, öğrenme malzemeleri ve araçlarını geliştirecektir. Proje, toplamda 30 ay sürecek faaliyetler dizisinden oluşmaktadır ve projede 2 LTT, 4 TPM planlanmıştır. Bu süre proje faaliyetlerini organize etmek, uygulamak, sonuçlarını değerlendirmek ve yaygınlaştırmak için aşamalara ayrılmıştır. Tüm etkinliklere ve faaliyetlere katılım için okul dışı öğrenme ortamlarında öğrenciler ile birlikte çalışıyor olmak gereklidir. LTT’lere her kurumdan 4 kişi TPM’ lere ise her kurumdan 2 kişi katılacaktır.

Proje belirlenen faaliyetleri şu ana başlıklara ayırabiliriz:

Durum Analizi/ODÖ Ulusal Bilgi Paketi: Projede yapılacak ilk faaliyet durum analizi ve alanda Uluslararası Bilgi Paketidir. Bu faaliyetle ortakların ülkelerinde gerçekleştirdikleri ODÖ ortamları uygulamalarını, okul eğitimlerinde okul dışının yerini ve okul dışına yaklaşımları değerlendirilecektir. Durum analizi projenin tüm faaliyetlerine temel teşkil edecektir. Her ortak ülke tarafından hazırlanan ulusal bilgi paketlerinin koordinatör tarafından bir araya getirilmesiyle alanda karşılaştırmalı örneklerin, uygulamaların olduğu bir rapor hazırlanacak ve bundan sonra hem proje ekibine hem de alanda çalışanlara kaynaklık edecektir.

Proje yapılacak 2 LTT ile ortak kurumların eğitim personelinin yetkinlikleri arttıracak böyle süreçte hazırlanacak ve iyi uygulamaların değişimini de içerek etkinlikler için alt yapı sağlanacaktır. Öğrencilere yönelik uygulamalı atölye çalışmaları için okullar ve diğer kurumlar projede bir araya gelerek öğrenciler için farklı ortamların farklı öğretim yöntemlerinin kullanıldığı ortak etkinlikler hazırlayacaktır. ODÖ ortamları müfredat temelli olarak hem mekanlar özelinde ele alınacak hem miras aktarımında kültürel, endüstriyel ve doğal miras Okullar konsorsiyumun hazırladığı etkinlikleri en az 5 öğretmen 50 öğrenci, diğer kurumlar ise en az 3 öğretmen 30 öğrenci ile öğrenci etkinlikleri uygulayacak ve değerlendirecektir. Sonuçlar raporlanacak ve elde edilen veriler doğrultusunda etkinlikler revize edilecektir.

Öğrencilerin deneyimledikleri faaliyetler, eğitimciler tarafından kısa videolar halinde hazırlanacak web sayfasında yayınlanacak ve proje sonunda tamamlanan ODÖ E-Rehberi nin kullanımında herkese kolaylık sağlayacaktır. Aile-çocuk etkinlikleri, okulların tatil dönemleri dikkate alınarak düzenlenecektir. Çocuklar aileleri ile birlikte ders işledikleri mekanlara gidecekler ebeveyn çocuk etkileşimi ile hem öğrenilen konular pekiştirilecek hem de okul dışındaki zaman verimli ve etkili kullanılacaktır. Proje sonunda mekanları iyi bilen eğitim personeli ile öğrencileri iyi tanıyan öğretmenler bir araya gelerek ürettikleri, pilot uygulamalarını yaptıkları, değerlendirdikleri etkinlikleri koordinatör kurum bir araya getirerek uluslararası alanda kullanılabilecek ve açık kaynak olacak ODÖ eğitimci E-Rehberi hazırlayacaktır.

Projenin sonuçlarından beklentimiz ise eğitimcilerin okul dışı öğrenme (ODÖ) ortamlarını etkin ve verimli kullanmasını sağlamak, ODÖ ortamlarının yaygın bir öğretim kurumu statüsüyle okulların eğitim programları içerisinde yer almasına katkı sunmak ve miras aktarımını ODÖ ile ilişkilendirmektedir. Derslerini ODÖ ortamlarında gerçekleştiren öğrenciler sınıf duvarları içerisinde öğrendiklerini günlük hayatla ilişkilendirilecek, yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı elde edecektir. Soyut bilgilerini somutlaştıracak, etkili ve kalıcı öğrenme sağlanmış olacaktır. Yaratıcı düşünme ve hayal gücünü harekete geçirerek yaşantıya dayalı öğrenme gerçekleştireceklerdir.